„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” 
  Szent-Györgyi Albert

Időszalagon a győrzámolyi iskola

Aki a győrzámolyi iskola történetét szeretné megírni, az komoly nehézségekbe ütközik és nem kis fába vágja a fejszéjét. Az iskola több évszázados történelmét, egyenlőre még homály fedi. Érdekességként, azonban szívesen megosztjuk Önökkel a birtokunkban lévő adatok közül azokat, amelyek bizonyítottnak tűnnek. Helyezzük tehát a zámolyi iskolát képzeletben egy időszalagra, amit három részre osztunk: múlt, jelen és jövő.

Kezdjük tehát a MÚLTTAL:

A legkorábbi adat (ami rendelkezésünkre áll) a Dr. Komlóssy Ferenc: Az esztergomi főegyházmegyei iskolák történetében található, ami szerint egy 1742-ben készült canonica vizitacio jegyzőkönyve, már ír arról, hogy Zámolyon volt betöltött kántortanítói állás.
A Historia Domus meglévő kivonatában bukkantunk rá egy bejegyzésre miszerint, 1754. november 5-én kánoni látogatásra érkezett községünkbe Molnár György vizitátor. Jelentésében így ír az iskoláról:
„A tanító Mészáros József, 38 éves, katolikus, hivatalában van 14 év óta. Képesítése és magaviselete jó. Lakása és az iskola nedves és alkalmatlan. Ezért a nép felszólítást kapott, hogy új házat építsen, hol a tanító lakhat és ahol taníthat. Ennek felépítése és jó karban tartása az összes plébániai hívek gondja: a kerítés csak a zámolyiakat terheli.”
Sajnos azzal kapcsolatban, hogy az építkezés megvalósult e semmi adatot nem találtunk. A XIX. század közepén járunk, az ország éppen a „magukat itt felejtő” Habsburgok igáját nyögi.
1850-ben a falut nemcsak az önkény sújtja, hanem többszöri árvíz és még kolera is. Emiatt a zámolyi lakosság nagyon elszegényedik. Ebből az évből maradt fenn Zámoly község első iskola-bevallási íve magyar és német rovatokkal. Ez ív szerint ide tartoznak: Szunyogház, Patkányos, Révháza. Az iskolások száma 126, 65, fiú és 61 leány. Az iskola szegényes, egy tanteremből áll.
A tanító lakása se fényűző: egy szoba, konyha, kamra, istálló. A tanítás délelőtt és délután folyik, minden gyermek számára napi 5 órában. A tanító úr Varjú János, aki magyar nyelven tanít. 1852-ben a harangozó hivatalát elválasztják a tanítótól, a tanítónak semmi olyan mellékes hivatal nem lehet, ami őt a tanítástól elvonja.


trt1

A következő konkrét adat 1869-ből való:
Az iskola fala és alapzata tégla, tetőzete fazsindely, a tanterem nagyon pici. A tanterem felszereltsége nagyon hiányos, pár padja, egy fekete írótáblája és egy rongyos térképe van. Egy tanító van, Török Kálmán, aki lelkiismeretesen tanítja az alaptantárgyakat. Fizetése a kántori járandósággal együtt mindössze 376 forint. Ilyen körülmények mellett az oktatás alacsony színvonalú.
Zámoly község közgyűlési (1893-1906, 1906-1911, 1920-1930) jegyzőkönyvében találtuk Tóth János főtanító nevét, aki a jegyzőkönyvek tanúsága szerint hosszú éveken át tanított a faluban és Ecsedy Gyula plébánossal együtt dolgozva működtetik az iskolát. Ebben az időszakban találkozhatunk egy segédtanító nevével is, akit Hernitz Jenőnek hívtak.A jegyzőkönyvekből az is kiderül, hogy a múltban is a legnagyobb gond a pénzhiány volt. A két világháború között is csak szűkösen jutott az oktatásra.
Ebben az időszakban a következő tanítókkal találkozhatunk: Pilbauer Ernő, Erdélyi kisasszonyok, Gintli János, Martin Géza, Szalai Zoltán.1946-ig az iskola h
at osztályos volt. Ezután lépett életbe a nyolc osztályos iskola. A második világháború utáni történelmi viharok a győrzámolyi iskolát sem kerülték el. Nagy változás volt, hogy az addigi egyházi iskolákat államosították, így állami tulajdonba kerültek.A nagy változás történt 1962-ben is, amikor elkezdték építeni azt az iskolát, ami most született újjá.

regiisk

Ez az épület volt a nagyiskola egészen a 2010-2011-es tanévig.

tornat


Így már el is érkeztünk a jelenbe, de mielőtt egyet ugranánk ezen a képzeletbeli időszalagon meg kell említeni az 1993-ban megépült tornacsarnokot, ami azóta is fontos színhelye az iskolai életnek is.

 

JELEN

A jelen ez a gyönyörű korszerű épület, amely 1200 m². Nyolc tanterem, három szaktanterem (természetismeret, informatika, zene) található benne.
15 fő főállású pedagóiskolagussal és 5 fő óraadó pedagógus látja el az oktató-nevelő munkát. A szakos ellátottságunk 100 %-os. Munkánkat továbbá egy iskolatitkár és egy takarítónő segíti.
Az iskola nyitva tartása: 700-1700-ig, pedagógus felügyelettel!
Az iskola rendelkezik 5000 kötetes könyvtárral és olvasóteremmel.
Az iskola nevelőtestülete vallja annak fontosságát, hogy tanulóink biztonságban, egészséges környezetben éljék meg a gyermekkor egyik fontos szakaszát általános iskolai tanulmányaik alatt. Úgy véljük, hogy a gyermekcentrikus iskolai élet összeegyeztethető korunk kihívásával, a modern gondolatok, a technikai fejlődés iránt fogékony, jövőorientált gyermek nevelésével.
Iskolánk olyan befogadó, és tanulóközpontú intézmény, ahol mindenki arra törekszik, hogy tanulóink a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségeivel élve, életkori sajátosságaiknak, lehetőségeiknek megfelelően megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat- matematikai kompetencia, anyanyelvi kommunikáció digitális kompetencia, természettudományos kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, , a hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség-, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal való munka esetében is ezek az irányadó elvek, igazodva a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez.
Az iskola közvetlen partnerei a szülők, a gyermekek és a fenntartó igényként fogalmazzák meg, hogy a gyermekek oktatása, nevelése folyamatában partneri viszony legyen.
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv, és az informatika oktatására. Jelenleg első osztálytól választhatnak az angol és a német nyelv között, melyet osztálybontással kis létszámban tanulhatnak tanulóink. Informatikát negyedik osztálytól tanulnak a hozzánk járó tanulók.
A nyolcadikosok továbbtanulását felvételi előkészítőkkel segítjük. Tanulóink 75 % szakközépiskolában és gimnáziumban folytatja tanulmányait.
Laptopok, projektorok, interaktív táblák teszik korszerűvé az oktatást.
Igény szerint az önkormányzati konyha biztosít a gyerekek számára tízórait, ebédet és uzsonnát. Jelenleg négy napközis csoporttal működünk, ahol megtörténik a felkészülés a következő iskolai napra.

Iskolánk Daloló Szigetköz címmel könyvet adott ki Dr. Barsi Ernő szerkesztésével. Erre építve minden évben népdaléneklési versenyt rendezünk, melynek kezdettől fogva könyvünk szerkesztője a zsűri elnöke. Ezen a versenyen nem csak a régió legjobb népdalénekesei vesznek részt, hanem a Csallóközből, Nagymegyerből érkezők teszik nemzetközivé.

Hagyományosan minden évben versmondó versenyt kezdeményezünk iskolánkban. Versmondóink nem csak az általános iskola keretein belül, hanem a későbbiek során is eredményesen szerepelnek a különféle megmérettetéseken.

Az iskola délutáni elfoglaltságként kínál: tömegsportot, focit, igény esetén kézilabdát, énekkart, színjátszószakkört, szintén igény szerint angol- és német-szakkört.

Vonzó közösségi programokkal, mozgalmas diákélettel is biztosítjuk tanulóink szórakozását, szórakozva tanulását. A teljesség igénye nélkül néhányat emelek ki: Bakonyi kirándulás, évnyitó buli, szellemparti, ádventi készülődés, Mikulás buli, farsang, Ki-mit tud?, papírgyűjtés, osztálykirándulás, nyári táborok. gyereknap, anyák napja stb.
A programok lebonyolításában nagy segítségünkre a van a Diákönkormányzat.

 JÖVŐ

 Elérkeztünk a képzeletbeli időszalag harmadik szakaszába. Ez a legtitokzatosabb szakasz, de ennek a résznek az alakítása a mi kezünkben van. Kikre gondolunk, elsősorban a gyerekekre, de ide tartoznak a pedagógusok, az itt dolgozó személyek, a falu vezetősége és idetartozik mindenki, aki zámolyi vagy zámolyinak érzi magát.
A jövő tehát a mi kezünkben van. Rajtunk múlik. Szeretnénk, ha ezt az iskolát mindenki magáénak érezné és megtenne mindent azért, hogy a jövő iskolája Zámolyon még hosszú történelmet írhasson.
Fontos, hogy a zámolyi szülők, a zámolyi iskolát válasszák, az iskola pedig, olyan oktatást, nevelést nyújtson, ami magas színvonalú. Építsen a hagyományos oktatás alapjaira, és emellett készüljön fel a modern pedagógiai elvek és módszerek alkalmazására is.
A feltételek adottak és hisszük, hogy közös összefogással nagyon hosszú lesz a győrzámolyi iskola időszalagja.

Németh László, Pulai Nikoletta