A tanév helyi rendje:

A 2020/21. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2020/21. tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet tartalmazza. A tanítási napok száma az általános iskolában százhetvenkilenc nap.

A tanítási év első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd) utolsó tanítási napja: 2021. június

15. (kedd).

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2021. január 29-én adjuk ki.

A tanítási szünetek

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 30. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 07. (szerda). (március 31. igazgatói szünet)

A munkatervben megjelölt programok megvalósítása függ az aktuális járványhelyzettől. Intézményünk figyelembe veszi és alkalmazza az EMMI által kiadott Intézkedési terv ajánlásait és előírásait!

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra

 1. 2020. szeptember 25. Európai Diáksportnap, az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap
 2. 2020. december 12. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap
 3. 2021. március 31. igazgatói szünet (helyette munkanap 2020. május 29. Gyereknap)
 4. 2021. június 15. tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet). Nevelési értekezlet

Pályaorientációs nap programja

2020. december 12. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap

A pandémia miatt a szervezést osztályszinten kell lebonyolítani.

Tervezett előadóink: Média szakember (Oxigén média és Cseszregi Balázs (Kossuth Rádió)), katonaság, polgári védelem, méhészet)

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek közül iskolánk a következőt szervezi meg:

„Fenntarthatósági Témahét"_ 2021. április 19–23. között

       (felelősök: Németh László igazgató, Hugyeczné Sándor Anna biológia-környezetvédelem szakos tanár, osztályfőnökök és szaktanárok)

Kapcsolattartás a szülőkkel

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

 • Szülő értekezletek:
  1. 2020. szeptember 14-15.  A tanév feladatai
  2. 2020. október 20. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)
  3. 2021. február 8-9. Félévi munka értékelése
  4. 2021. április 14-15. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése
 • Fogadóórák:
  1. 2020. november 16.
  2. 2021. március 22.
 • Nyílt napok:
  1. 2020. november 9-10.
  2. 2021. április 14-15.
 • Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:
  1. 2021. február 20. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató
  2. 2021. március hónapban tanítási órák megtekintése

Országos mérések, értékelés

·         Országos kompetenciamérés

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 26-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez, értékeléshez szükséges adatokat az iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

·         Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain

A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig.

·    A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük.

·    Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. (felelős: Németh László igazgató, Szabó László igazgató-helyettes, Bohuniczkyné Pethő Melinda of.)

·         A 2020/2021. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

 1. 2020. október 6. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 8.o.  Bohuniczkyné Pethő Melinda
 2. 2020. október 23. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés (okt. 22.) Hugyeczné Sándor Anna   6.o.
 3. 2020. november hó. Idősek napja, községi ünnep, Hirkóné Havasréti Anett, Mészáros Brigitta (énekkar+4.o)
 4. 2020. december 18. Községi karácsonyi műsor (3-4. osztály), Némethné Csete Mónika és Vargáné Szabó Györgyi, Hirkóné Havasréti Anett, Mészáros Brigitta
 5. 2021. január 22. Magyar kultúra napja 7. osztály (felelős: Andorka Andrásné)
 6. 2021. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (8. osztály, Bohuniczkyné Pethő Melinda)
 7. 2021. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.12.) 5.o. Ádám Borbála és Zabó Attila
 8. 2021. április 16. Holocaust emléknapja, megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 6.o. (kiállítás)
 9. 2021. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés, Andorka Andrásné  7. osztály
 10. Tanévnyitó és záró ünnepségek

Ünnepélyes tanévnyitó: 2020. augusztus 27. 17 óra

Tanévzáró, ballagás: 2020. június 19. 10 óra

Tanulmányi kirándulások

§  Iskolai szintű bakonyi túra 2020. szeptember 24. (alsó tagozat Vinye-Cuha völgy, felső tagozat Ördög-rét)

§  Tanulmányi kirándulás, osztályszintű

-       alsó tagozat 2021. június 9.

-       felső tagozat 2021. június 10.

§  Erdei iskola, tábor

-       3-4. osztály 3-3 nap erdei iskola, Ravazd (június vége, július eleje)

-       Balatoni tábor, felső tagozat (június vége, július eleje)

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 202-21. tanévben a vizsgák időpontja 2021. május 21. (6.o.) és május 28. (8.o.)

6. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematikából (írásbeli)

                                        1 választható tárgyból

8. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematika (írásbeli)

                                       

                                        1 választható tantárgyból

Vizsgaanyag:

          6. évfolyam végén:         5-6. osztály anyaga

          8. évfolyam végén:         7-8. osztály anyaga

A vizsgákon az értékelés a tantervi alapkövetelmények alapján történik.

A vizsga jegye az egész évre vonatkozó - évközi osztályzatokból összeálló - érdemjegyet egy jeggyel módosíthatja pozitív illetve negatív irányban.

Tanulmányi versenyek:

Saját szervezésű hagyományos versenyeink:

Szigetközi népdaléneklési verseny 2020. november 27. (Németh László, Mészáros Brigitta)

Szigetköz Kupa 2020. december 11. (Németh László, Bohuniczkyné P. Melinda és Zabó Attila)

Versmondó verseny 2021. április 16. (Németh László, Ádám Borbála, Csóka Boglárka)

A munkatervben megjelölt programok megvalósítása függ az aktuális járványhelyzettől. Intézményünk figyelembe veszi és alkalmazza az EMMI által kiadott Intézkedési terv ajánlásait és előírásait!

 

Németh László igazgató